Regions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN L'HEXAGONE B.V.

 Download in PDF

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,
overeenkomst en levering tussen u als koper en de besloten vennootschap
L'Hexagone B.V., gevestigd te Amsterdam.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de koper
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van L'Hexagone zijn vrijblijvend, tenzij
een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid
van de genoemde wijnen. Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt,
vervalt zij na verloop van een maand.
 

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door L'Hexagone van de
geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de
factuur als orderbevestiging.

Artikel 4: Prijzen en kortingen
De door L'Hexagone gehanteerde prijzen zijn "af magazijn".
L'Hexagone heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen.
L'Hexagone deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper
heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht
dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dienen alle fakturen betaald te worden à
contant, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldverrijking. Nadien
is koper van rechtswege in gebreke en zal over het factuurbedrag of het niet
betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand of
een gedeelte daarvan.
Bankkosten, zowel binnen als buiten Nederland zijn altijd voor rekening van
koper.
Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet betaalde
faktuur, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met
een minimum van Euro 150,- per faktuur.
Indien koper met de tijdige betaling van een opeisbare vordering jegens
verkoper krachtens overeenkomst in gebreke is, heeft verkoper het recht de
verdere uitvoering van alle met koper lopende overeenkomsten te ontbinden of
desgewenst de uitvoering op te schorten tot die betaling is geschied en zal
verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

Artikel 6: Levering
Voor franco leveringen geldt het navolgende:
- het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan
koper;
- de franco levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven
afleveradres of tot zover als het door L'Hexagone gekozen vervoermiddel naar
het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;
- indien koper de wijnen niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, danwel
weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband
houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat
desalniettemin op dat moment over op de koper;
- levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de
drempel van het overeengekomen afleveradres;
- koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen;
- levering geschiedt gedurende openingstijden van L'Hexagone.
Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale
termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
L'Hexagone mag wijnen in deelpartijen leveren.

Artikel 7: Reclames
Reclames ten aanzien van franco geleverde zaken dienen ten overstaan van de
bestuurder van het afleverende vervoermiddel door of namens koper schriftelijk
te worden vastgelegd op het vervoersdocument en worden uitsluitend aanvaard
wanneer het betreft zichtbare beschadigingen aan of een zichtbare vermissing
van de geleverde zaken, ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen
afleveradres. Koper dient per omgaande een afschrift van het vervoersdocument
aan verkoper te zenden.
Koper moet verkoper - voorzover dat redelijkerwijs van hem kan worden
verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 werkdagen na de reclame - in de
gelegenheid stellen om vermissing, maatverschillen of beschadigingen aan de
hand van de geleverde zaken in originele staat en in originele verpakking vast te
(laten) stellen. Indien koper de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk
heeft bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of
schadevergoeding.
Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te
schorten.
Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij
een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken
betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere
schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden
door kopers afnemers) is verkoper niet verplicht.
Met betrekking tot reclame wordt deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico
van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien
verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto
factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen
vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van
deverkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending
zorgen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle zaken blijven na levering eigendom van verkoper, zolang koper tekort schiet
in:
- de volledige voldoening van de koopsom voor de door verkoper aan koper
krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren zaken;
- de volledige voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten.
Indien koper niet of niet tijdig aan een of meer van zijn betalingsverplichtingen
voldoet, is verkopergerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar zijn keuze tijdelijk of
definitief terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij om het terrein en/of
het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze zaken te
kunnen terugnemen.
Koper dient daartoe verkoper per omgaande telefonische mededeling te doen
van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers
eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag
te leggen en dient dit terstond per telefax of telegram aan verkoper te
bevestigen. Zonder toestemming van verkoper is koper, zolang volledige betaling
niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, te
belenen, te verhuren of het eigendom daarvan over te dragen anders dan:
- in de normale bedrijfsuitoefening van koper tot aan de datum van zijn
faillissement of
- overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn
overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt de verkoper
zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW
tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW
opgenoemde, die de verkoper dan uit welken hoofde dan ook tegen de koper
mocht hebben.

Artikel 9: Overmacht
Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren,
heeft hij recht om de levering op te schorten danwel van de levering af te zien, al
naar gelang de omstandigheden.
Indien zich het geval voordoet als in het vorige lid beschreven, is koper niet
gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zullen als overmacht gelden:
omstandigheden buiten wil en toedoen van verkoper, welke van dien aard zijn
dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van verkoper kan worden
verlangd. Een en ander met dien verstande, dat verkoper bereid is in zulke
gevallen met koper te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen, die
tot doel hebben schade voor zowel verkoper als koper te voorkomen of althans
zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 10: Garantie
Verkoper garandeert koper dat de geleverde zaken geen ernstige gebreken
vertonen. Indien dit wel het geval is, zal verkoper, te zijner keuzen, hetzij de
geleverde zaken – na terugontvangst in originele staat -remplaceren, hetzij de
volledige factuurwaarde van de geleverde zaken - na terugontvangst in originele
staat - restitueren, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste
de factuurwaarde van de geleverde zaken indien de geleverde zaken niet meer in
originele staat kunnen worden teruggegeven.
Deze garantie geldt niet indien:
-koper jegens verkoper ingebreke is;
-de geleverde zaken gezien hun aard aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld geweest of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld;
-de geleverde zaken langer dan normaal zijn opgeslagen geweest en het
aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
-de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken niet binnen 10 dagen na
constatering daarvan schriftelijk ter kennis van verkoper is gebracht. Voor
ondeugdelijkheid die bij normale oplettendheid onmiddellijk kan worden
geconstateerd geldt dat de datum van ontvangst als aanvangstermijn van de
hiervoor genoemde termijn geldt;
-zes maanden na levering is verstreken. Deze termijn vangt aan op de
factuurdatum.

Artikel 11: Uitsluiting Aansprakelijkheid Verkoper
Behoudens het bepaalde in artikel 10 is verkoper niet gehouden tot vergoeding
van bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door koper
geleden tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of
gebreken van of aan de geleverde zaken, behalve indien er sprake is van opzet
of grove schuld zijdens verkoper.

Artikel 12: Uitsluiting Produktaansprakelijkheid Verkoper
Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door
verkoper aan koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten
hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 13: Verjaringstermijnen
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens L'Hexagone en de door L'Hexagone bij
de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn van
één jaar is in het geval van consumentenkoop niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van
twee jaar nadat de koper L'Hexagone van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld.

Artikel 14: Wijze van verhandeling
Koper mag de wijnen uitsluitend in originele, van L'Hexagone afkomstige,
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.
Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper
ten gunste van L'Hexagone een direct opeisbare boete bij wijze van voorschot op
de schade van L'Hexagone van € 5.000,00. Met het oog daarop behoeft
L'Hexagone koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft L'Hexagone
recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper met
onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 15: Internetverkoop
Voor verkopen aan consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor
verkoop op afstand.

Artikel 16: Verklaring 18+ Jaar Oud

Koper verifieert dat hij ten minste 18 jaar oud is op het moment van aankoop, of boven de wettelijke leeftijd voor het kopen van alcohol in zijn rechtsgebied.

Artikel 17: Ontbinding
Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van koper, wordt
deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht,
zonder enige ingebrekestelling, de uitvoering van alle met koper gesloten
overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of
ontbonden te verklaren, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd zijn recht op
schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering, welke verkoper ten laste
van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.


Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt
verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de
overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in
eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de
bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper
binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft
beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter
kiest.


Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat
een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder
algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun
overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en
voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met
uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de
reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 19: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet
maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de
overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor
rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de
te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en begrepen.


HomeHome

Cart  

(empty)

Search

Newsletter